برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی علیخانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : فرماندهی یگان ویژه
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

اگ گوشیم خاموش بود بزنین یگان ویژه مرکزی وصل میکنن و بهم میگن