برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی روانپاک

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : ولیعصر زابل
استان درخواستی : هرمزگان / بندرعباس
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفندماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :