برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی دورقی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
استان محل خدمت : کرمانشاه / جوانرود
پادگان محل خدمت : فرمنداری
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرداد ماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

قصد جابجایی به خوزستان محل خدمت فرمنداری استان کرمانشاه