برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی خواجه

نام : مهدی خواجه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
استان محل خدمت : لرستان / بروجرد
پادگان محل خدمت : پاسگاه شیروان
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/5/19
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :