برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی تطهیری

نام : مهدی تطهیری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
استان محل خدمت : اردبیل / گرمي
پادگان محل خدمت : مرزبانی
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :