برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

منصور حاجی اسماعیلی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
استان محل خدمت : زنجان / ماهنشان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان غربی / بوكان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

بااستان کردستان هم شرایط جا به جایی خواهم داشت