برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

معین حراجی

نام : معین حراجی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : نیروانتظامی
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :