برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مصطفی صیاحی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : ستاد ندسا
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 369
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : سرجوخه

توضیحات :