برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مصطفی حمید

نام : مصطفی حمید
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : ایست بازرسی سراوان
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 19/7/98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرجوخه

توضیحات :