برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مسلم اسدی پور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
استان محل خدمت : کرمان / كهنوج
پادگان محل خدمت : انتظامی
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :