برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مرتضی هویزائی

نام : مرتضی هویزائی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : پاسگاه کره بند
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :