برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مرتضی علیزاده گردرودباری

نام : مرتضی علیزاده گردرودباری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
استان محل خدمت : البرز / كرج
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی استان البرز ناجا
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 19 /98/5
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :