برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمود رستمی

نام : محمود رستمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / شوط
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان غربی / سر دشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :