برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : آماد و پشتیبانی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 1398
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :