برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد نجفی کهواده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
استان محل خدمت : فارس / قيروكارزين
پادگان محل خدمت : قیروکارزین
استان درخواستی : فارس / فيروز آباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :