برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد مهدی حسنی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
استان محل خدمت : البرز / نظرآباد
پادگان محل خدمت : مبارزه با مواد مخدر
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :