برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد لشکربلوکی

نام : محمد لشکربلوکی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : راهنمایی رانندگی منطقه 4 تهران
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 01/08/1398
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :