برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد علی لرکی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : مواد مخدر
استان درخواستی : خوزستان / رامهرمز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اذر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :