برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد علی ابراهیمیان

نام : محمد علی ابراهیمیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
استان محل خدمت : بزد / يزد
پادگان محل خدمت : خاتم
استان درخواستی : /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :