برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد بهبودیان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : پلیس راه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :