برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد امین صالحی پور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : بزد / يزد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :