برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدمهدی رجبی

نام : محمدمهدی رجبی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
استان محل خدمت : گلستان / گرگان
پادگان محل خدمت : راهور
استان درخواستی : مازندران / محمود آباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : استوار یکم

توضیحات :