برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدعلیجانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
استان محل خدمت : خوزستان / شادگان
پادگان محل خدمت : نیروانتظامی
استان درخواستی : خوزستان / شوشتر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

سربازفرمانداری