برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا کریمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
استان محل خدمت : لرستان / اليگودرز
پادگان محل خدمت : پاسگاه انتظامی بر برود شرقی
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :