برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا جمعه یزدیان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
استان محل خدمت : کرمان / كهنوج
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : چهارماه خدمت
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

درخواست جابجایی از کهنوج به کرمان یا رفسنجان دارم