برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضاشفیعی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : یگان ویژه
استان درخواستی : اصفهان / خوانسار
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :