برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرسول امیریان

نام : محمدرسول امیریان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / پلدشت
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی پلدشت
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :