برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرجائ

نام : محمدرجائ
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
استان محل خدمت : خراسان جنوبی / قائن
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرداد98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :