برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن مشهدالکوبه فراهانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
استان محل خدمت : اصفهان / كاشان
پادگان محل خدمت : پاسگاه
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 8
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

جابه جایی نیروی انتظامی