برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن شاه محمدی

نام : محسن شاه محمدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : آذربایجان غربی گروهان سرو
استان درخواستی : کردستان / بانه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :