برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجید حبیبی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : یگان تکاوری اصفهان
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱/۱۲/۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :