برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجيد رهنمائي

نام : مجيد رهنمائي
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
استان محل خدمت : مازندران / آمل
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ١/١٢/٩٨
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :