برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجتبی عرب خراسانی

نام : مجتبی عرب خراسانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۳
استان محل خدمت : مرکزی / خمين
پادگان محل خدمت : پاسگاه شهابیه
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید یا پیام دهید