برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجتبی حیدری فرد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : ستاد
استان درخواستی : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند۱۳۹۷
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :