برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجتبی آدینه وند

نام : مجتبی آدینه وند
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : فرماندهی پلیس دیپلماتیک
استان درخواستی : لرستان / كوهدشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

درخواست جابه جای ب دلیل نداشتن جا و مکان ..