برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

متین صادقی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / خوي
پادگان محل خدمت : پاسگاه انتظامی بخش صفائیه
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

به علت بیماری مادر ب شدت نیاز دارم