برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مبین نسودی

نام : مبین نسودی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : تیپ ویژه تهران بزرگ
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹٨
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :