برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ف فاطمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : -
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ماه اول
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

کهولت پدر