برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فریبرز اسدی

نام : فریبرز اسدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : لرستان / نور آباد
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۱۲/۱
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :