برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرهاد حیدری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
استان محل خدمت : خراسان جنوبی / بيرجند
پادگان محل خدمت : محمد رسول اله
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵روز
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :