برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فردین حیدری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
استان محل خدمت : قزوین / قزوين
پادگان محل خدمت : قزوین
استان درخواستی : آذربایجان غربی / مهاباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

دور است