برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فراز فیض بخش

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : منطقه ۴
استان درخواستی : مازندران / بابل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۸/۱
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

جای بسیار خوب و کادر بسیار خوب