برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عماد عباسی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
استان محل خدمت : فارس / کوار
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۶ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :