برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی نصر هیویدی

نام : علی نصر هیویدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
استان محل خدمت : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان محل خدمت : مهمانسرا و هتل نیرو انتظامی
استان درخواستی : خوزستان / دزفول
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذرماه ۱۳۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :