برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی ناصری

نام : علی ناصری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : پلیس راه
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :