برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی زیدآبادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

ب علت مشکل خانوادگی میخوام جابجایی بزنم شیرینی هم محفوظه