برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی زیدآبادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : یگان ویژه
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 3/2/99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

بخاطر مشکل خانوادگی و کهولت سن پدر درخواست جابجایی با خراسان رضوی یا تهران دارم