برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی رضا ساعدپناه توپکانلو

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : شهید بابای اصفهان
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ماه ۹۹ ۹۹/۱۱/۱۹
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

من سرباز پدافند هوای اصفهان هستم درخواست جابجای برای تهران