برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی حسین زاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
استان محل خدمت : لرستان / اليگودرز
پادگان محل خدمت : آماد پشتیبانی
استان درخواستی : البرز / گوهردشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :