برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی جعفری احمدآبادی

نام : علی جعفری احمدآبادی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : یگان ویژه اراک
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سه ماه خدمت
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :